Podmínky

Uživatel se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito Pravidly a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude: * zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek http://websouteze.cz nebo je jinak zneužívat * zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů
* šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky (zejména warez, pornografie, urážlivé a kompromitující materiály...)